Konkurs Imienia Włodzimierza Żukaprof. Włodzimierz Żuk


Pierwszy w Polsce spektrometr mas 1948r.
Aparatura w budynku Liceum Ogólnokształcącego
im. St. Staszica w Lublinie

REGULAMIN

§ 1 Inicjatorzy Konkursu
Konkurs o Nagrodę im. Prof. Włodzimierza Żuka za najlepsze prace doktorskie i magisterskie zwany dalej Konkursem zainicjowany został przez Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Fizycznego.
§ 2 Kategorie Konkursu
Konkurs prowadzony jest odrębnie w dwu kategoriach:
1. rozpraw doktorskich,
2. prac dyplomowych magisterskich,
zwanych dalej pracami.
§ 3 Cel Konkursu
Celem ustanowienia nagrody w Konkursie jest:
1. Upamiętnienie zasług profesora Włodzimierza Żuka, wybitnego uczonego, twórcy polskiej szkoły spektrometrii mas.
2. Zachowanie w pamięci osoby Profesora - jako krzewiciela idei głoszenia prawdy i rzetelności w pracy zawodowej.
3. Promowanie autorów najlepszych, wykonanych w kraju, prac dyplomowych i doktorskich z dziedziny spektrometrii mas.
4. Zainteresowanie dyplomantów i doktorantów tematyką badań masowo-spektrometrycznych.
§ 4 Zakres konkursu
1. W konkursie mogą brać udział prace magisterskie i doktorskie, ocenione w jednostce macierzystej jako dobre i bardzo dobre, obronione w roku, na który ogłoszony został konkurs.
2. Do konkursu kwalifikowane są prace poświęcone badaniom związanym ze spektrometrią masową.
§ 5 Nagrody
1. Ustala się nagrody niezależne w obu kategoriach:
dyplom i nagroda pieniężna, której wysokość ustala Kapituła Nagrody każdorazowo w roku ogłoszenia Konkursu.
2. Nagrody przyznawane są ze środków Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Towarzystwo opłaca stosowny podatek od kwot nagród.
3. Nagrody przyznawane są w wyniku konkursu ogłaszanego corocznie.
4. Wręczenie nagrody odbywa się podczas nadzwyczajnego posiedzenia Oddziału Lubelskiego PTF.
5. Na uroczystość wręczania nagród zapraszani są: nagradzani i promotorzy prac. Nagrody wręcza przewodniczący Kapituły Konkursowej lub upoważniona przez niego osoba.
§ 6 Uczestnictwo w konkursie
1. Pracę do konkursu, zależnie od kategorii Nagrody może zgłosić absolwent wyższej uczelni lub doktor, opiekun (promotor) pracy lub jednostka organizacyjna (jednostka przyznająca tytuł magistra lub stopień doktora).
2. Do konkursu można zgłosić pracę obronioną w okresie, na który został ogłoszony Konkurs. Przy zgłaszaniu udziału w konkursie należy przedstawić:
- pracę dyplomową/doktorską,
- oryginalne opinie promotora i recenzenta o pracy,
- zaświadczenie o nadaniu dyplomu magistra lub stopnia doktora (w przypadku zgłaszania pracy przez bezpośrednio zainteresowanego),
- ankietę wypełnioną przez dyplomanta / doktoranta (zał. nr 1),
- streszczenie pracy (3-5 stron standardowego maszynopisu) ze szczególnym uwypukleniem oryginalnych osiągnięć autora.
§ 7 Komisja Konkursowa
1. Organizatorem kolejnych edycji Konkursu, z upoważnienia Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego jest Kapituła Konkursowa.
2. Kapituła Konkursowa powoływana jest przez Zarząd Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego. Kapituła wyłania spośród siebie przewodniczącego.
3. Kadencja Kapituły trwa cztery lata od momentu jej powołania.
4. Kapituła na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji ustala regulamin swej pracy.
5. Kapituła ma prawo nie przyznać nagród, zmniejszyć liczbę nagród lub przyznać dwie nagrody w jednej kategorii w przypadku nie przyznania nagrody w drugiej kategorii. Kapituła również może przyznać wyróżnienia dyplomem.
§ 8 Tryb prowadzenia konkursu
1. Konkurs ogłaszany jest nie później niż w maju każdego roku i podany do wiadomości stosownym organom odpowiednich szkół wyższych i Instytutów. Listę adresatów ustala Kapituła Konkursowa.
2. Ogłoszenia konkursu dokonuje, z upoważnienia Kapituły, przewodniczący, podając miejsce składania zgłoszeń i wysokość nagród. Wysokość nagród w danym roku ustala Kapituła w porozumieniu
z Zarządem Lubelskiego Oddziału PTF.
3. Przewodniczący Kapituły przyjmuje zgłoszenia w terminie do 31 grudnia.
4. Kapituła powołuje recenzentów spośród członków Towarzystwa, może też zwrócić się o opinię
do innych specjalistów.
5. Praca recenzenta ma charakter honorowy.
6. Kapituła Konkursowa rozpatruje i ocenia zgłoszone prace na podstawie dokumentów wymienionych
w § 6 pkt. 2, recenzji oraz oceny własnej członków Kapituły.
7. Decyzje Kapituły Konkursowej zapadają zwykłą większością głosów, a podjęte przez nią decyzje
są ostateczne.
8. Wynik Konkursu ogłaszany jest najpóźniej w dniu 5 marca. O wynikach konkursu zawiadamiani
są oddzielnie uczestnicy konkursu, zgłaszający pracę oraz promotorzy laureatów.
9. Lista zawierająca nazwiska osób nagrodzonych z nazwiskiem promotora, nazwą wydziału i instytutu
- jest przesyłana w formie ogłoszenia do jednostek organizacyjnych zawiadamianych o Konkursie.
§ 9 Przepisy porządkowe
1. Z posiedzeń Kapituły Konkursowej sporządzony jest protokół zawierający co najmniej wykaz zgłoszonych prac i autorów, krótkie uzasadnienie dokonanego wyboru nagrodzonych prac oraz wysokość przyznanych nagród.
2. Protokół Kapituły Konkursowej przekazywany jest do Sekretarza Oddziału Lubelskiego PTF, gdzie może być udostępniany do wglądu członkom PTF i autorom zgłoszonych prac.
3. Nagrodzone i wyróżnione w konkursie prace przechowywane są w siedzibie Lubelskiego Oddziału PTF, natomiast pozostałe prace będą zwrócone ich autorom ze stosownym pismem.

Pobierz ankietę zgłoszeniową i regulamin konkursu


Wyniki:
Nagrodę im. prof. Włodzimierza Żuka za najlepszą pracę magisterską z dziedziny spektrometrii mas otrzymał  absolwent UMCS mgr Arkadiusz Kozioł. Praca zatytułowana jest „Analiza izotopowa metodą spektrometrii mas z jonizacją termiczną”. Wręczenie dyplomu nagrody odbyło się  dnia 11 kwietnia 2013 r w Instytucie Fizyki UMCS.